Особливості визначення розрахункової довжини положистих арок з клеєної деревини

Автор(и)

  • Денис Михайлоський Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна http://orcid.org/0000-0002-7404-4757
  • Ігор Скляров Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна http://orcid.org/0000-0002-6150-5518
  • Тетяна Склярова Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна http://orcid.org/0000-0001-9162-3999

DOI:

https://doi.org/10.32347/2522-4182.14.2024.161-169

Ключові слова:

Розрахункова довжина, гнучкість арок, втрата стійкості, оложисті арки, клеєна деревина

Анотація

Питання втрати стійкості ароч-них конструкцій є дуже важливим у інженерній практиці та проектуванні. Особливо це питання є ключовимм з точки зору надійності і безпеки та економічних збитків, так як зазвичай констру-кції даного типу використовуються в будівлях з класом наслідків не нижче СС2 [1].
Арки з клеєної деревини є великопро-льотними стиснуто-зігнутими елементами, в яких втрата стійкості відіграє основну роль при визначенні габаритів поперечного перерізу. На відміну від балок – арка має в рази більше спів-відношення між довжиною елемента та його п-перечним перерізом, що в свою чергу підвищує ризик втрати стійкості. Втрата стійкості арки та правильно визначена її розрахункова довжина мають прямий взаємозв'язок. Розрахункова дов-жина визначається як величина, при якій арка може втратити свою стійкість під дією зовнішніх навантажень. Основні аспекти цього взаємо-зв'язку: величина розрахункової довжини арки; механізми втрати стійкості; залежність від мате-ріалу і форми; точність інженерних розрахунків.
Слід зауважити що рекомендації по визна-ченню розрахункової довжини арки містяться виключно в методичній літературі та недіючих нормативних документах, таких як [2,3]. В останньому діючому на сьогодні нормативному документі [4] це питання вирішене шляхом перевірки міцності та стійкості елемента, без обмеження гнучкості. Так як гнучкість елемента залежить від його розрахункової довжини, то питання визначення даного параметра залишається відкритим та покладається безпосередньо на інженера-проєктувальника, а точніше – на його досвід та компетентність. Дане питання є дуже актуальним, враховуючи що незначна по-милка при визначенні розрахункової довжини суттєво впливає на результати перевірки стиснуто-зігнутих елементів.
В результаті проведеної роботи проаналізовано визначення розрахункових дов жин положистих арок з різною формою та типом навантаження за двома методами розрахунку:
аналітичними формулами та методом скінченних елементів за допомогою ПК ЛІРА-САПР [5,6]. На основі розрахунків надано рекомендації по визначенню розрахункових довжин арок з клеєної деревини.

Біографії авторів

Денис Михайлоський, Київський національний університет будівництва і архітектури

професор кафедри металевих і дерев’яних конструкцій
д.т.н., професор

Ігор Скляров, Київський національний університет будівництва і архітектури

доцент кафедри металевих і дерев’яних конструкцій
к.т.н., доцент

Тетяна Склярова, Київський національний університет будівництва і архітектури

асистент кафедри металевих і дерев’яних конструкцій

Посилання

ДБН В.1.2-14:2018 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд.. – Київ, 2022. – 35с.

ДСТУ-Н Б В.2.6-184:2012 "Конструкції будинків і споруд. Конструкції із цільної і клеєної деревини. Настанова з проектування" // - Київ, "Укрархбудінформ" 2013. – 133 с.

СНиП ІІ-25-80 Деревянные конструкции / Госстрой СССР- М.: Стройиздат, 1982. - 66 с.

ДБН В.2.6-161:2017 «Дерев’яні конструкції. Основні положення.» // - Київ, "Укрархбудін-форм" 2017. – 125 с.5. Городецкий Д.А. Программный комплекс ЛИРА-САПР 2013. Учебное пособие / Горо-децкий Д.А., Барабаш М.С. и др. – К. – М.: Электронное издание, 2013. – 376 с.

Городецкий А.С. Компьютерные модели конструкций / Городецкий А.С., Евзеров И.Д. – Киев, 2007. – 357 с.

Найчук А. Я. Проектирование современных конструкций из клееной древесины на прин-ципах новой концепции / А. Я. Найчук, В. В. Фурсов, Д. В. Михайловський. – Київ: «Сталь», 2010. – 24 с.

Попов А.Н. Численное моделирование напряженно-деформированного состояния аэродромных покрытий в условиях физиче-ской нелиней-ности грунтового основания [Електронний ресурс] / А.Н. Попов, В.В. Вол-ков, А.А. Хатунцев // Науковедение. – 2013.

https://naukovedenie.ru/PDF/108tvn513.pdf

EN 1995-1-1:2008 (ДСТУ–Н Б EN 1995-1-1:2010) Єврокод 5. Проектування дерев`яних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1995-1-1:2004, IDТ).

Михайловський Д., Склярова Т. Розрахунок великопрольотних клеєних конструкцій як системи ґрунтова основа-фундамент-наземні споруди (31 серпня 2021 р.). ScienceRise, 4, 17-23, 2021

https://doi.org/10.21303/2313-8416.2021.002033,

https://ssrn.com/abstract=3918996

Михайловський Д.В. Розрахунок і конструювання арок з клеєної деревини: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи / Уклад.: Д.В. Михайловський, М.С. Коваленко, Д.М. Матющенко, Т.С. Бабич. – К: КНУБА, 2014 – 124 с.

Blyberg L. Timber/Glass adhesively bonded i-beams / Blyberg L., Serrano E.//Linnaæus University, School of engineering. 2011, pp. 451-456

Иванов В. А., Конструкции из дерева и пла-стмасс / В. А. Іванов, В. З. Клименко. – Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1983. –279 с.

Гринь И.М. Строительные конструкции из дерева и синтетических материалов. Проек-тирование и расчет /И.М. Гринь, К.Е. Джан-Темиров, В.И. Гринь: Учебное пособие 3-е изд., перераб. и доп. К.: Вища шк., 1990.221 с.

Ioannidou D. Evaluating the risks in the construction wood product system through a criticality assessment framework / Ioannidou, D., Pommier, R., Habert, G., & Sonnemann, G. // Resources, Conservation, and Recycling - 2019– №146, рр. 68–76.

Кліменко В. З. Конструкції з дерева і пласт" мас: Підручник / В. З. Кліменко// — К.: Вища шко" ла, 2000. — 304 с

Баженов В. А. Будівельна механіка: Навча-льний посібник / В. А. Баженов, Г. М. Іванченко, О. В.Шишов, С. О.Пискунов //– К.: Каравела, 2013.

Клованіч С. Ф. Метод кінцевих елементів в нелінійних задачах інженерної механіки / С. Ф. Клованіч. – Запоріжжя: Видавництво Журнала “Світгеотехніки”, 2009, – 400 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-02

Як цитувати

Михайлоський, Д. ., Скляров, І. ., & Склярова, Т. . (2024). Особливості визначення розрахункової довжини положистих арок з клеєної деревини . Будівельні конструкції. Теорія і практика, (14), 161–169. https://doi.org/10.32347/2522-4182.14.2024.161-169