Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

До публікації приймаються оригінальні матеріали дослідницького та дискусійного характеру.

Статті підлягають подвійному рецензуванню, у тому числі залученими редакцією незалежними фахівцями.

Дописувачі передають видавцеві авторське право на тексти та письмові дозволи для відтворення рисунків і таблиць з неопублікованих раніше або захищених авторським правом матеріалів.

Редакція дотримується етичних норм наукової публікації.

Статті разом із іншими супроводжувальними документами, надані для публікації в збірнику обов'язково проходять процедуру попереднього розгляду.

1ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА СТРУКТУРИ СТАТТІ:

1.1Вимоги до файла:

файл має бути створений у редакторі Word і збережений у форматі *.doc.

Мінімальний розмір статті: 15 тис. друкованих знаків без пробілів (min 0,3 авт. арк. за вимогами МОНУ, рисунки, табл. враховуються), максимальний – 40 тис. знаків (1 авт. арк.).

Якщо передбачається публікація матеріалу частинами в декількох випусках збірника то кожну частину слід завершувати поміткою «Продовження (закінчення) буде».

На сторінках з початком кожної наступної частини матеріалу, що публікується, в підстрочному зауваженні або перед текстом роблять помітку «Продовження (закінчення)» та вказують номер випуску видань, в якому надруковані попередні частини цього матеріалу.

1.2Вимоги до формату та оформлення:

1) формат А4, верхнє та нижнє поля 2,5 см, ліве та праве 2 см;

- шрифт Times New Roman; розмір: основного тексту - 12, анотацій і літератури -11;

- міжрядковий інтервал - 1;

- колонтитули - 1,3 см;

- абзацний відступ 0,5 см; 

2) статтю (*.doc) форматують у дві колонки по 8 см з проміжком 1 см; встановлюють автоматичне перенесення слів;

3) назви таблиць та підписи під рисунками (розмір 11) розміщують ліворуч графічного об’єкту;

- в кириличних текстах − дублюють англійською (рядком нижче);

4) посилання у тексті статті − не більше п’яти в одному місці;

5) в списку літератури – не менше 25 посилань (переважно на наукові статті та монографії) оформлюється згідно ДСТУ 8302:2015 - список літератури дублюють англійською мовою (References оформолюється згідно стандарту АРА);

- при використанні транслітерації, у дужках вказують мову оригіналу, наприклад: (in Ukrainian), (in Russian);

- не використовують посилань на  публікації не наукового змісту;

- посилаючись на інтернет-ресурс, дають повну назву та вихідні дані публікації;

- відсоткове співвідношення самоцитування – не більше 20% (тобто якщо Ви використали 25 посилань, з них повинно бути не більше 5 на Ваші роботи);

- відсоткове співвідношення посилань на іноземні джерела – не менше 20%;

   6) в кінці англомовних статей розміщують анотацію українською; в інших статтях – англійською;

1.3Структурування статті:

Вихідні дані(шрифт Arial):

-DOI (н/ж, Arial 10, курсив);

-УДК (н/ж, Arial 10, курсив);

-назва рукопису (н/ж, Arial 14), (інформативна та коротка (рекомендовано до 10 слів);

- ім’я та прізвище автора (курсив, Arial 12); (якщо авторів декілька – зазначають цифровими зносками);

- місце роботи, поштова адреса, e-mail, ідентифікатор ORCID ( Arial 10);

1.4Структурні підрозділи статті:

АНОТАЦІЯ (не менше 1800 знаків) – структура анотації аналогічна структурі статті, без використання скорочень та абревіатур, усі пояснення дають в тексті.

КЛЮЧОВІ СЛОВА (5 – 8 слів).

- ВСТУП.

- МЕТА І МЕТОДИ.

- РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПОЯСНЕННЯ.

-ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ (потрібно також визначити перспективи подальших досліджень).

- ЛІТЕРАТУРА (не менше 25 джерел, розміщених у порядку їх згадування в тексті статті).

- REFERENСES (References - список літератури, при складанні якого користуються транслітерацією. Він йде окремим блоком і повторює список літератури українською мовою, незалежно від того, є в ньому іноземні джерела чи ні. Список References необхідний для міжнародних баз даних. У Списку літератури і в References вказуються одні й ті ж джерела, в однаковій послідовності і з однаковою нумерацією, (http://ukrlit.org/transliteratsiia).

1.5Оформлення статті:

- пишуть прямо – цифри, грецькі букви, кирилицю, тригонометричні функції (tan, sin та ін.), усталені вирази (max, const та ін.), хімічні елементи;

курсивом – англійські символи формул, римські цифри, номери експлікації;

- між формулами, рисунками, таблицями і текстом залишають по 1 пустому рядку;

- формули наводят  в невидимих таблицях (розміром 12-9-7-16-12), набирають в редакторі формул Eq.3  і центрують; нумерація – праворуч колонки;

- таблиці і рисунки – не перевищують область друку аркуша; (Таблиці та рисунки розміщують після першого згадування про них, а великі (на повну ширину аркуша) − зверху або знизу сторінки (не розриваючи одночасно обидві колонки тексту);

- ілюстрації – у форматах *.jpg, *.tif з роздільною здатністю не менше 300 dpi;

- скорочені слова «Tабл.» (Table), «Рис.» (Fig.) пишуть з великої літери (в назві – н/ж); текст на полі рисунків зводять до мінімуму, пояснення дають в підписах під рисунками.

2. СУПРОВІДНІ ДОКУМЕНТИ

Матеріали до збірника подаються до редакції одночасно.

Стаття – через он-лайн систему (http://bctp.knuba.edu.ua), супровідні матеріали – на електронну адресу (knubazbk@gmail.com).

 - Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання "Будівельні конструкції. Теорія і практика"?

(увійдіть на сайт http://bctp.knuba.edu.ua).

-Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
(зареєструйтеся http://bctp.knuba.edu.ua).

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт, як зареєстрований користувач.

 

3. ПОДАЛЬША РОБОТА РЕДАКЦІЇ НАД СТАТТЕЮ

Після підтвердження про відповідність статті загальним вимогам, та за наявності повного пакету документів, стаття передається на перевірку на нявність плагіату (до 25%), потім на внутрішню («сліпу») рецензію та проходить внутрішню редакційну обробку.

Редакція залишає за собою право на незначне редагування та скорочення, зберігаючи при цьому головні результати та авторську стилістику.

При наявності у членів редколегії (наукових редакторів) за відповідними напрямками, запитань до автора відносно певних положень статті, вона повертається автору на доробку або виправлення.

Редакційна колегія не несе відповідальність за зміст та авторство використаного матеріалу, але залишає за собою право не допустити статтю до друку в разі її невідповідності вищенаведеним вимогам. 

Відповідно до Розпорядження щодо організації роботи періодичних наукових фахових видань Університету від 09.03 2023 р. встановлена вартість виконання робіт із підготовки публікації до друку, отримання цифрового ідентифікатору DOI, забезпечення регламентної періодичності випуску журналу становить 100 грн/сторінка.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.