Про журнал

Галузь та проблематика

Збірник наукових праць "Будівельні конструкції.Теорія і практика" публікує результати наукових досліджень будівельних конструкцій, методи розрахунку будівельних конструкцій, використання нових прогресивних матеріалів в будівельних конструкціях, методи підсилення будівельних конструкцій, будівель та споруд.

Призначений для наукових працівників, спеціалістів проектних організацій та виробничих підприємств будівельної галузі, докторантів, аспірантів та студентів навчальних закладів будівельногонапрямку.

Видання здійснює публікації за спеціальностями :
192 Будівництво та цивільна інженерія
132 Матеріалознавство
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України №1188 від 24.09.2020, включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України у галузі технічних наук зі спеціальностей 192, 194.

Проіндексовано у базі даних Index Copernicus, Google Scholar, CrossRef.

Процес рецензування

Всі рукописи та супроводні матеріали попередньо розглядаються редакторами на предмет відповідності тематиці та вимогам журналу.

Після рішення редакторів, надані рукописи  направляються рецензентам, що працюють у відповідній галузі.

Під час рецензування рукопис перевіряється на відповідність наступним критеріям:

- структурування, деталізація, докладність у викладенні матеріалу статті;

- наявність наукової новизни та достатньої кількості актуальних посилань;

- підтвердженість викладених теорій, концепцій, матеріалів даними, аргументами або інформацією.

Передбачається, що рецензування виконується анонімно в термін чотирьох тижнів.

Рецензенти залучаються з числа визнаних учених на добровільних засадах.

Періодичність публікації

Журнал виходить двічі на рік.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

ДЛЯ АВТОРІВ

1ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА СТРУКТУРИ СТАТТІ:

1.1Вимоги до файла:

файл має бути створений у редакторі Word і збережений у форматі *.doc.

Мінімальний розмір статті: 10 тис. друкованих знаків без пробілів (min 0,25 авт. арк. за вимогами МОНУ, рисунки, табл. враховуються), максимальний – 40 тис. знаків (1 авт. арк.).

Якщо передбачається публікація матеріалу частинами в декількох випусках збірника то кожну частину слід завершувати поміткою «Продовження (закінчення) буде».

На сторінках з початком кожної наступної частини матеріалу, що публікується, в підстрочному зауваженні або перед текстом роблять помітку «Продовження (закінчення)» та вказують номер випуску видань, в якому надруковані попередні частини цього матеріалу.

1.2Вимоги до формату та оформлення:

1) формат А4, верхнє та нижнє поля 2,5 см, ліве та праве 2 см;

- шрифт Times New Roman; розмір: основного тексту - 12, анотацій і літератури -11;

- міжрядковий інтервал - 1;

- колонтитули - 1,3 см;

- абзацний відступ 0,5 см; 

2) статтю (*.doc) форматують у дві колонки по 8 см з проміжком 1 см; встановлюють автоматичне перенесення слів;

3) назви таблиць та підписи під рисунками (розмір 11) розміщують ліворуч графічного об’єкту;

- в кириличних текстах − дублюють англійською (рядком нижче);

4) посилання у тексті статті − не більше п’яти в одному місці;

5) в списку літератури – не менше 20 посилань (переважно на наукові статті та монографії) оформлюється згідно ДСТУ 8302:2015 - список літератури дублюють англійською мовою (References оформолюється згідно стандарту АРА);

- при використанні транслітерації, у дужках вказують мову оригіналу, наприклад: (in Ukrainian), (in Russian);

- не використовують посилань на  публікації не наукового змісту;

- посилаючись на інтернет-ресурс, дають повну назву та вихідні дані публікації;

- відсоткове співвідношення самоцитування – не більше 20% (тобто якщо Ви використали 20 посилань, з них повинно бути не більше 4 на Ваші роботи);

- відсоткове співвідношення посилань на іноземні джерела – не менше 20%;

   6) в кінці англомовних статей розміщують анотацію українською; в інших статтях – англійською;

1.3Структурування статті:

Вихідні дані(шрифт Arial):

- DOI (курсив, розмір 10), рядком нижче УДК (курсив, розмір 10), вирівнювання по лівому боку;

- назва рукопису (н/ж, розмір 14), (інформативна та коротка (рекомендовано до 10 слів);

- ім’я та прізвище автора (курсив, розмір 12); (якщо авторів декілька – зазначають цифровими зносками);

- місце роботи, поштова адреса, e-mail, ідентифікатор ORCID (розмір 10);

1.4Структурні підрозділи статті:

АНОТАЦІЯ (не менше 1500-1800 знаків) – структура анотації аналогічна структурі статті, без використання скорочень та абревіатур, усі пояснення дають в тексті.

КЛЮЧОВІ СЛОВА (5 – 8 слів).

- ВСТУП.

- МЕТА І МЕТОДИ.

- РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПОЯСНЕННЯ.

-ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ (потрібно також визначити перспективи подальших досліджень).

- ЛІТЕРАТУРА (не менше 20 джерел, розміщених у порядку їх згадування в тексті статті).

- REFERENСES (References - список літератури, при складанні якого користуються транслітерацією. Він йде окремим блоком і повторює список літератури українською мовою, незалежно від того, є в ньому іноземні джерела чи ні. Список References необхідний для міжнародних баз даних. У Списку літератури і в References вказуються одні й ті ж джерела, в однаковій послідовності і з однаковою нумерацією.

http://ukrlit.org/transliteratsiia  Онлайн транслітерація з української на англійську згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (чинна).)

- Summary -(не менше 1500-1800 знаків) – структура Summaru аналогічна структурі Анотації статті, без використання скорочень та абревіатур, усі пояснення дають в тексті.

1.5Оформлення статті:

- пишуть прямо – цифри, грецькі букви, кирилицю, тригонометричні функції (tan, sin та ін.), усталені вирази (max, const та ін.), хімічні елементи;

курсивом – англійські символи формул, римські цифри, номери експлікації;

- між формулами, рисунками, таблицями і текстом залишають по 1 пустому рядку;

- формули (розміром 12-9-7-16-12) набирають в Eq.3 або MathType 6.0 і центрують; нумерація – праворуч колонки;

- таблиці і рисунки – не перевищують область друку аркуша; (Таблиці та рисунки розміщують після першого згадування про них, а великі (на повну ширину аркуша) − зверху або знизу сторінки (не розриваючи одночасно обидві колонки тексту);

- ілюстрації – у форматах *.jpg, *.tif з роздільною здатністю не менше 300 dpi;

- скорочені слова «Tабл.» (Table), «Рис.» (Fig.) пишуть з великої літери (в назві – н/ж); текст на полі рисунків зводять до мінімуму, пояснення дають в підписах під рисунками.

2. СУПРОВІДНІ ДОКУМЕНТИ

Матеріали до збірника подаються до редакції одночасно.

Стаття – через он-лайн систему (http://bctp.knuba.edu.ua), супровідні матеріали – на електронну адресу (knubazbk@gmail.com).

 - Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання "Будівельні конструкції. Теорія і практика"?

(увійдіть на сайт http://bctp.knuba.edu.ua).

-Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
(зареєструйтеся http://bctp.knuba.edu.ua).

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт, як зареєстрований користувач.

3. ПОДАЛЬША РОБОТА РЕДАКЦІЇ НАД СТАТТЕЮ

Після підтвердження про відповідність статті загальним вимогам, та за наявності повного пакету документів, стаття передається на внутрішню («сліпу») рецензію та проходить внутрішню редакційну обробку.

Редакція залишає за собою право на незначне редагування та скорочення, зберігаючи при цьому головні результати та авторську стилістику.

При наявності у членів редколегії (наукових редакторів) за відповідними напрямками, запитань до автора відносно певних положень статті, вона повертається автору на доробку або виправлення.

Редакційна колегія не несе відповідальність за зміст та авторство використаного матеріалу, але залишає за собою право не допустити статтю до друку в разі її невідповідності вищенаведеним вимогам.

Історія журналу

Збірник наукових праць "Будівельні конструкції. Теорія і практика" засновано у 2016р.

Зареєстрований Міністерством юстиції України (свідоцтво КВ 22149-12049Р від 23.05.2016).

 У 2020 році, на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України №1188 від 24.09.2020, включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України у галузі технічних наук зі спеціальностей 192, 194.

З 2019 року проіндексовано у базі даних Index Copernicus.