Тріщиноутворення різних типів тонких плит при рівномірно-розподіленому навантаженні

Автор(и)

  • Олег Скорук Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна http://orcid.org/0000-0001-7106-4368

DOI:

https://doi.org/10.32347/2522-4182.14.2024.136-146

Ключові слова:

Тріщини, плита, фібробетон, навантаження, фібра

Анотація

Тріщиноутворення в різних буді-вельних конструкціях і елементах, а особливо в залізобетонних плитах є одним з критеріїв, що впливає на їх експлуатаційні властивості та дов-говічність споруди в цілому [2, 3].
Причини тріщиноутворення можуть бути рі-зноманітними і розуміння їх виникнення є клю-чем для ефективного запобігання та ремонту, а також х експлуатації.
Ось основні фактори, що впливають на трі-щиноутворення елементів є:
-недостатнє армування;
-високі температурні впливи;
-усадка бетону;
-перевантаження;
-недостатня якість бетону матриці;
-неправильне виконання будівельних робітпри виготовлені елементів.
Дослідження прогинів [3,15,17] і як наслідок утворення тріщин, їх розкриття для конструкцій зокрема плит є актуальним завданням у будівельній інженерії, оскільки дозволяє оцінити їхню експлуатаційну здатність та розробити ефективні методи підвищення їх міцності і тріщиностійкості.
Для оцінки напружено-деформованого стану плит з різним армуванням був проведений комплекс експериментальних досліджень.
Дані дослідження проводилися з метою порі-вняння роботи конструкції плит при різних способах їх армування або взагалі без нього на при-кладі бетонних, залізобетонних чи фібробетонних плит.
Проведені експериментальні дослідження пі-дтвердили ефективність використання сталевих волокон для покращення міцністних характеристик та довговічності залізобетонних плит.
З отриманих даних видно, що дисперсне ар-мування позитивно впливає на напружено-деформований стан плит. Сталеві волокна забезпечують збільшення міцності та зменшення тріщин, тоді як поліпропіленові волокна ефективні в зменшенні тріщиноутворення, але менш ефективні в підвищенні міцності на стиск. Скляні волокна забезпечують проміжні характеристики.
Таким чином, застосування дисперсного ар-мування повино базуватися на конкретних експлуатаційних вимогах та впроваджуватися у масове виробництво. Застосування дисперсного армування дозволить значно покращити експлу-атаційні властивості залізобетонних плит та підвищити їхню довговічність.

Біографія автора

Олег Скорук, Київський національний університет будівництва і архітектури

асистент кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій

Посилання

ДСТУ-Н Б В.2.6-218:2016. Настанова з про-ектування та виготовлення консрукцій з дис-песноармованого бетону. – К.: ДП «Укр-НДНЦ» 2017. – 32 с.

Скорук О.М., Чорний І.В., ТатарченкоГ.О. Прогини тонких сталефібробетоннихплит опертих по контуру. Наукові вісті Далівського університету № 12, 2017.

Бабич Є.М., Дробишинець С.Я. Дослідження втомленості сталефібробетону прималоцикловому стисненні. Ресурсоекономніматеріали, конструкції, будівлі та споруди. -Рівне: Видавництво УДУВГП, 2002. - Випуск8.- с. 55-64.

Дробишинець С.Я. Вплив малоциклових на-вантажень на зміну модуля пружнопластичності сталефібробетону при осьовому стиску.Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Збірник наукових праць. -Рівне, 2004. - Випуск 11: - с. 178-183.

Скорук О.М. Особливості виготовленняодно-, двошарових бетонних, сталефібро-бе-тонних, сталефіброзалізобетонних плит. Міс-тобудування та територіальне планування,Випуск 58, КНУБА, 2015.- С. 468-475

Koliakova, V. (2020). Про вимоги щодо ста-тей, які публікуються у збірнику науковихпраць «Будівельні конструкції. Теорія і прак-тика». Будівельні конструкції. Теорія і прак-тика, (6), 114–118.

https://doi.org/10.32347/2522-4182.6.2020.114-118

Skoruk, O. (2020). Дослідження динамічного впливу від технологічного обладнання на роботу сталефібробетонних плит перекриття. Будівельні конструкції. Теорія і практика, (7), 121–128.

https://doi.org/10.32347/2522-4182.7.2020.121-128

Rudnieva, I., Priadko, I., Priadko, N., & Tonkacheiev, H. (2020). Особливості та перспективи використання технологій підсилення будівельних конструкцій композиційними матеріалами при реконструкції споруд. Будівельні конструкції. Теорія і практика, (7), 12–22.

https://doi.org/10.32347/2522-4182.7.2020.12-22

EN 1992-1-1:2004 Eurocode 2: Design ofconcrete structures – Part 1-1: Generalrules andrules for buildings. – Brussels: GEN, 2004. –226р.

EN1990 Eurocode 0: Basis of structural design.

Appa Rao G, Kadhiravan D. Nonlinear FEmodeling of anchorage bond in reinforced con-crete. International Journal of Research inEngineering and Technology. – 2013. – Vol. 2,No. 9. – P.377-385.

Grassl P., Davies T. Lattice modelling of cor-rosion induced cracking and bond in reinforcedconcrete. Cement and Concrete Composites.2011. Vol. 33. No 9. P. 918–924.

Климов Ю.А., Солдатченко О.С., Орєшкин Д.О. Експериментальні дослідження зчеплення композитної неметалевої арматури з бетоном. Вісник Національного університету ”Львівська Політехніка”.-Львів,2010. – Випуск 662.- С 207-214.

BS 449:2005 A2:2009 Steel for the reinforce-ment of concrete-Welded reinforcing steel-Bar,Coil and decoiled product. Specification, Brit-ishStandarts, BSi, 2009- 28p.

Zhuravskyi, O.D. Zhuravska, N.E. BamburaA.M.. Features of calculation of prefabricatedsteel fiber concrete airfield slabs. InternationalJournal on Technical and Physical Problems ofEngineering. Vol. 14. – P.103-107.

Zhuravskyi O.D.. Bearing capacity of steel-fiber-concrete slabs with biaxially prestressedreinforcement. Strength of Materials and Theoryof Structures. Vol. 105. – P.292-301.

Журавський О.Д., Горобець А.М. Міцністьта тріщиностійкість двохосно попередньо-напружених сталефібробетонних плит припоперечному згині. Будівельні конструкції.Теорія і практика : зб. наук. праць - Київ :КНУБА, 2020. - Вип. 1. - С. 181-186.

Мурашко Л.А., Колякова В.М., Сморкалов Д.В.. Розрахунок за міцністю перерізівнормальних та похилих до поз-довжньої осізгинальних залізобетонних елементів за ДБНВ.2.6-98:2009: Навчальний посібник.-К:КНУБА, 2012.-62с.

Сморкалов Д.В. Монолітні залізобетонніконструкції з попередньо напруженими кана-тами. Будівельні конструкції. Теорія і прак-тика : зб. наук. праць - Київ : КНУБА, 2022. -Вип. 10. - С. 136-142.

https://doi.org/10.32347/2522-4182.10.2022.136-142

Постернак О.М., Постернак М.М. Впливневизначеності розрахункової моделі підсилених згинальних елементів. Будівельні конструкції. Теорія і практика : зб. наук. праць -Київ : КНУБА, 2022. - Вип. 10. - С. 158-165.

https://doi.org/10.32347/2522-4182.10.2022.158-165

Zhuravskyi O.D. Bearing capacity of steel-fiber-concrete slabs with biaxially prestressedreinforcement. Strength of Materials and Theoryof Structures, 2020, number 105. Р.292-301.

https://doi.org/:10.32347/2410-2547.2020.105.292-301

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-02

Як цитувати

Скорук, О. (2024). Тріщиноутворення різних типів тонких плит при рівномірно-розподіленому навантаженні. Будівельні конструкції. Теорія і практика, (14), 136–146. https://doi.org/10.32347/2522-4182.14.2024.136-146