Дослідження процесу видалення із води сірководню гідроелеватором

Автор(и)

  • Олена Зоря Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна http://orcid.org/0000-0002-4878-5164
  • Олексій Терновцев Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна http://orcid.org/0000-0003-1761-2444
  • Микола Циганок Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна http://orcid.org/0009-0002-4926-8537

DOI:

https://doi.org/10.32347/2522-4182.14.2024.114-124

Ключові слова:

Підземні води, cірководень, аерація, ефект очистки

Анотація

Війна в Україні спричинила значний негативний вплив вплив на водні ресурсі країни. Це призвело до погіршення якості води, загрози питному водопостачанню та довгострокових екологічних проблем. Інтенсивне забруднення поверхневих джерел  призводить до того, що для питного водопостачання все частіше виникає потреба використовувати підземні води.

По своїм якісним показникам підземні води України різноманітні. В них присутні значно більше допустимих концентрацій заліза, марганцю, солі жорсткості та сірководень. Концентрації останнього в різних регіонах коливаються від 1 до 20 і більше мг/дм3, що значно перевищує допустимі нормативи для використання таких вод в питному водопостачанні. В південних районах України: Херсонсьській, Миколаївській та Одеській областях перевищення нормативного значення по сірководню складає більше ніж 100 разів.  Існуючі методи очищення води від сірководню потребують будівництва високо коштовних споруд -аераторів з різноманітним завантаженням, біологічних реакторів та окислювальних фільтрів, потребуючих значних капітальних затрат на їх будівництво і експлуатацію. Окрім того, ці  споруди не завжди дозволяють отримати воду необхідної якості. Таким чином, розробка нових методів і технологій, орієнтованих на інтенсифікацію очищення води від сірководню, а також різноманітних пристроїв та споруд для їх реалізації є актуальною проблемою, повʼязаною з постачанням населенню доброякісної води.

Представлено результати експериментальних досліджень очистки  підземної води від сірководню  аерацією з використанням  гідроаератора. Визначено оптимальні параметри процесу  видалення сірководню з води в залежності від його концентрації і рН  води. Обгрунтовано і досліджено ефективність очистки води гідроаератором.

Біографії авторів

Олена Зоря, Київський національний університет будівництва і архітектури

доцент кафедри водопостачання та водовідведення,

к.т.н., доцент.

Олексій Терновцев, Київський національний університет будівництва і архітектури

доцент кафедри водопостачання та водовідведення, Керівник «Лабораторії води» КНУБА,

к.т.н., доцент.

Микола Циганок, Київський національний університет будівництва і архітектури

Здобувач вищої освіти рівня PhD, кафедри водопостачання та водовідведення

Посилання

Дячук М. Вода як джерело життя чи зародок війни: як крадіжка води окупантами впливає на водозабезпеченість України і Криму [Електронний ресурс]/ Марія Дячук//Екодія. -

Режим доступу: https://ecoaction.org.ua/voda-iak-dzerelo-zhutia.

Water und fire [Електронний ресурс] //UNICEF. - Режим доступу: https://www.unicef.org/stories/water-under-fire

Право людини на воду та санітарію [Електронний ресурс]: резолюція ООН від 28.07.2010 р. N 64/292. - Режим доступу: https://digitallibrary.un.org/record/687002/files/A_RES_64_292–RU.pdf.

Strokal V. & Kovpak A. (2022). Military conflicts and water:consequences and risks. Scientific Journal of “Ecological Sciences “, 5(44).

http//www.ecoj.dea.kiev.ua/archives/2022/5/14.pdf.

Маkarenko N.A., Strokal V.P., Berezniak Y.M., Pavlliuk S.D.,Vagaliuk L.V, Kovpak A.V. (2022) The war consequences on natural resources of Ukraine: analyses and methodologies. Scientific reports of NULES of Ukraine, 2022(4(98)):

http://journals.Nubia.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/16137.

Огляд року війни для водних ресурсів України. ГО «Екологія-право-людина»URL: http://epl.org.ua/announces/oglyad-roku-vijny-dlya-vodyh-resursiv-ukrayiny

Horn B., Richard’s G. Use of degradable, non-oxidising biocides and bio dispersants for the maintenance of capacity in nutrient injection wells. Proceedings of the Annual International Conference on Soils, Sediments. Water and Energy. 2010. V.13. Article 5.

Запольський А.К. Водопостачання, водовід-ведення та якість води. -К.: Вища школа, 2005.-612с.

Каталог водоочисного обладнання фірми «Деграмон» у 2-х томах . М.: Ін.літ.2005, Т.1. —344с.

Lukins B.W., Adams I.Q. Summary of GAC research at several water utilities //АWWA Annu. Conf. (Dallas, Tex., June 10-14, 1984).-Denver, Colo, s.a., 1984.-279-294.

Орлов В.О., Квартенко О.М., Мартинов С.Ю, Гордієнко Ю.І. Знезалізнення підзем-них вод для питних цілей: монографія / під загальною редакцією В.О. Орлова. Рівне: Видавничий центр УДУВГП, 2004.-153c.

Edwards S., Alharthi R. and Ghaly A.E.. Removal of Hydrogen Sulphide from Water American Journal of Environmental Sciences 7(4):2011, p.295-305.

Lloyd D. Hydrogen sulphide:clandestine micro-bial messenger. Trends in Microbiology 14:456-462.DOI: 10.1016/j.time.2006.08.003

Li L, A .Hsu and P.K.More, 2009. Actions and interactions of nitric oxide carbon monoxide and hydrogen sulphide in the cardiovascular systems and in inflammation -a tale of three gases. Pharmacology and Therapeutics. 123:386-400.

DOI:10.1016/j.phafma.thera.2009.05.005.

Орлов В.О. Очистка підземної води від сполук заліза та розчиненого сірководню за допомогою установки баштового типу з пінополістирольним фільтром./ Орлов В.О., Мартинов С.Ю, Трохимчук М.М. // Вісник НУВГП: Збір.наук.праць. Вип. 1(41).-Рівне, 2008.—С. 252-258.

Патент України на винахід N 48339 A. Спосіб одержання фільтруючого матеріалу для очищення води. Терновцев В.О., Терновцев О.В., Зоря О.В. -Заявляє. 28.09.1998р. Опубліковано. 15.08.2002, Бюл. N8, 2002р.

Мельник Л.Г. Економіка природокорис-тування і еколого-економічні проблеми// Механізм регулювання економіки/ Л.Г.Мельник, І.Б. Дехтярьова.-К:Наук. думка, 2012.-245с.

Ou H.W., Chou M.S. and Chang H.Y. (2020) Removal of Hydrogen Sulphide from Biogas Using a Bubbling Tank Fed with Aerated Wastewater.Aerosol Air Quality. Res. 20: 643-653. https://DOI.org/10.4209/aaqr.2019.12.0647

Слюзар А. В., Знак З.0. , Калімон Я.А., Буклів Р.Л. Методи очищення і переробки сірководеньвмісних газів(огляд). Voprosу khimii I kimicheskoi tehnologii, 2019,N.3, р.83-97. DOI:10.32434/0321-4095-2019-124-83-97.

Sobotta L., Ducom G., Germain P. Adsorption of hydrogen sulphide (H2S) on zeolite (Z) : Retentionmechanism // Chem.Eng.J.-2016-Vol.140.-р. 1390-1398.

Wang L., Cao B. , Wang Sh., Yan Q. H2S catalyticoxidation on imperative activated carbon: Experiment and modelling. Chem. Eng.J.-2006.-Vol.118.-N.3.-Р.133-139.

Некоз О.I. Кавітаційна технологія очищення стічних вод від токсичних речовин. / О.І. Некоз, О. А. Литвиненко.Р. В. Логвінський// Вібрації в техніці та технологіях. -2012. - N2. -С. 112-115.

Вашкурак У. Ю. Шевчук Л.Л. Кавітацій-не очищення стічних вод жиркомбінату від органічних забруднень в присутності газів різної природи. Хімія, технологія речовин та їх застосування. 2018, Випуск 1, номер 1. С. 105-110. https://doi.org/10.23939/ctas2018.01.105

Терновцев О.В. Очистка води від сірково-дню за допомогою окислювачів. //Вісник Рівненського державного технічного університету. - Вип. 2.-Р.-2000.-С. 143-146.

Терновцев О.В. Очистка води від сірково-дню аерацією. // Меліорація і водне господарство. Вип. 87., -К:-Аграрна наука.-2001.-С.203-208.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-28

Як цитувати

Зоря, О., Терновцев, О., & Циганок, М. (2024). Дослідження процесу видалення із води сірководню гідроелеватором . Будівельні конструкції. Теорія і практика, (14), 114–124. https://doi.org/10.32347/2522-4182.14.2024.114-124