ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА ДІЮ ПОПЕРЕЧНОЇ СИЛИ ЗА РІЗНИМИ НОРМАМИ

Автор(и)

  • Леонід СКОРУК Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна http://orcid.org/0000-0002-7362-1348

DOI:

https://doi.org/10.32347/2522-4182.13.2023.139-148

Ключові слова:

Поперечна сила, похилий переріз;, фермова аналогія;, площа поперечної арматури.

Анотація

Дія поперечної сили ймовірно є найбільш вивченим видом пошкодження залізобетонних конструкцій із звичайною або попередньо-напруженою арматурою. Однак, деякі питання залишаються невизначеними або спірними. На відміну від опору на згин, не існує навіть однозначної загальноприйнятої розрахункової моделі, яка б описувала поведінку конструкцій при дії поперечної сили.
В балках поперечна сила здебільшого діє разом із згинальним моментом. Напружений стан у будь-якій точці балки характеризується повними напруженнями – сукупністю нормальних і дотичних напружень.
У точках, де дотичні напруження дорівнюють нулеві, діють головні розтягуючі і головні стискаючі напруження.
Головні майданчики нахилені під кутом 45 і 135 до поздовжньої осі балки. На нейтральній осі балки, де нормальні напруження дорівнюють нулеві, головні напруження за значенням дорівнюють дотичним (сколюючим) напруженням.
Головні стискаючі напруження переважно можуть бути сприйняті бетоном і вони, як правило, не є вирішальними. Найнебезпечнішими є головні розтягуючі напруження. Оскільки бетон погано опирається розтягу, головні розтягуючі
напруження спричиняють утворення похилих тріщин. Критерієм їх виникнення є перевищення головними розтягуючими напруженнями міцності бетону на розтяг. Якщо утворюються похилі тріщини, в стінці балки необхідне розміщення відповідної арматури, яка сприймає розтяг. Такою арматурою можуть бути або вертикальні, або похилі стержні.
Одним із головним питань у різних методиках розрахунку елементів на дію поперечної сили є питання про те, що її сприймає – лише бетон, лише арматура чи спільно бетон і арматура?
Не дивлячись на деяку ступінь невизначеності, проектування за похилими перерізами можна здійснювати із впевненістю, оскільки прийняті методики розрахунку у різних нормах були перевірені і скореговані на основі великої
кількості експериментальних даних.

Біографія автора

Леонід СКОРУК, Київський національний університет будівництва і архітектури

доцент кафедри залізобетонних
та кам’яних конструкцій,
к.т.н., доцент

Посилання

EN 1992-1-1 Єврокод 2: Проектування залізобетонних конструкцій – Частина 1-1: Загальні правила і правила для споруд. ДСТУ-Н Б EN 1992-1-1:2010. – К.: Мінрегіонбуд України 2012. – 312 с. – чинний з 01.07.2013.

BS 8110-1: 1997 Structural use of concrete —Part 1: Code of practice for design and

construction – чинний з 15.03.1997. – BSI, 1998.– 152 с.

ACI 318-19. Building Code Requirements for Structural Concrete (Inch-Pound Units) –

American Concrete Institute, 2019. – 623 с. –чинний з 03.09.2019.

ДБН В.2.6-98:2009. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції.

Основні положення. – К.: Мінрегіонбуд України 2011. – 71с. – чинний з 01.07.2011.

ДСТУ Б В.2.6-156:2010. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила

проектування. – К.: Мінрегіон України, 2011. – 118 с. – чинний з 01.06.2011.

СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции. – Госстрой, 1989. – 77

с. – чинний з 01.01.1986 (наразі не діючий).

СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.

– Стандартинформ, 2019. – 118 с. – чинний з 20.06.2019.

Практичний розрахунок елементів залізобетонних конструкцій за ДБН В.2.6-98:2009 у

порівнянні з розрахунками за СНиП 2.03.01-84* і EN 1992-1-1 (Eurocode 2) / В. М. Бабаєв, А. М. Бамбура, О. М. Пустовойтова та ін.; за заг. ред. В. С. Шмуклера. – Харків: Золоті сторінки, 2015.– 208 с.

Бліхарський З.Я., Кархут І.І. Розрахунок і конструювання згинальних залізобетонних

елементів. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 188 с.

Бамбура А.М., Сазонова І.Р., Дорогова О.В., Войцехівський О.В. Проектування залізобетонних конструкцій. Посібник / За ред. А.М. Бамбура – Київ: Майстер книг, 2018. –

с.

Мурашко Л.А., Колякова В.М., Сморкалов Д.В. Розрахунок за міцністю перерізів

нормальних та похилих до поздовжньої осі згинальних залізобетонних елементів за ДБН

В. 2.6-98:2009: //Навчальний посібник.-К.:КНУБА, 2012.- 62с.

Войцехівський О.В., Журавський О.Д., Байда Д.М. Розрахунок залізобетонних конструкцій з використанням спрощених діаграм деформування матеріалів. Навчальний

посібник.-К.:КНУБА, 2017.- 168 с.

Практичний посібник із розрахунку залізобетонних конструкцій за діючими нормами

України (ДБН В.2.6-98:2009) та новими моделями деформування, що розроблені на

їхню заміну / Бамбура А.М., Павліков А.М., Колчунов В.І. та ін. – К.:Талком, 2017. – 627

с.

Войцехівський О.В., Журавський О.Д.,Попов О.В. Основи проектування елементів

залізобетонного каркасу багатоповерхової будівлі. Навчальний посібник. .-К.:КНУБА,

-191с.

Мурашко Л.А., Клімов Ю.А., Козак О.В.Розрахунок та конструювання монолітного

залізобетонного ребристого перекриття з балковими плитами: Навчальний посібник.-

К.:КНУБА, 2018.-134с.

Мурашко Л.А., Кінаш Р.І., Левчич В.В. Розрахунок міцності залізобетонних згинальних елементів за закордонними нормами: Навч. посібник. – Львів:Видавництво Державного університету «Львівська політхніка»,1999. – 236 с.

Руководство для проектировщиков к Еврокоду 2: Проектирование железобетонных

конструкций. Руководство для проектировщиков к EN 1992-1-1 и EN 1992-1-2. Еврокод

: Проектирование железобетонных конструкций. Общие правила и правила для зданий.

Противопожарное проектирование строительных конструкций. / Э.В. Биби, Р.С. Нараянан. – М.: МГСУ, 2012. – 292 с.

Пецольд Т.М., Тур В.В. Железобетонные конструкции. Основы теории, расчета и конструирования // Учебное пособие для студентов строительных специальностей. Под ред. проф. Т.М. Пецольда и проф. В.В. Тура. – Брест, БГТУ, 2003 – 380 с.

Залесов А.С., Кодыш Э.Н., Лемыш Л.Л., Никитин И.К. Расчет железобетонных конструкций по прочности, трещиностойкеости и деформациям. – М.: Стройиздат, 1988. – 320 с.

Залесов А.С., Климов Ю.А. Прочность железобетонных конструкций при действии поперечных сил. – К. : Будивэльнык, 1989. – 104с.

Toniolo G. and M. di Prisco. Reinforced Concrete Design to Eurocode 2. Springer Tracts

in Civil Engineering, 2017. – 836 p.

##submission.additionalFiles##

Опубліковано

2023-12-23

Як цитувати

СКОРУК, Л. . (2023). ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА ДІЮ ПОПЕРЕЧНОЇ СИЛИ ЗА РІЗНИМИ НОРМАМИ. Будівельні конструкції. Теорія і практика, (13), 139–148. https://doi.org/10.32347/2522-4182.13.2023.139-148