СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА МЕХАНИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АРМАТУРИ КЛАСУ А500С У МОТКАХ

Автор(и)

  • Юлій КЛІМОВ Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна http://orcid.org/0000-0002-4275-7058
  • Дмитро СМОРКАЛОВ Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна http://orcid.org/0000-0001-7890-2686

DOI:

https://doi.org/10.32347/2522-4182.13.2023.17-29

Ключові слова:

Термомеханічнозміцнена арматура класу А500С;, мотки;, механічні характеристики;, статистичні показники;, забезпеченість.

Анотація

В роботі наведені результати статистичної оцінки механічних характеристик арматури класу А500С у мотках.
Статистична оцінка виконана на підставі результатів проведених випробувань на розтяг 144 зразків арматури діаметром 8 мм класу А5000С зі сталі марки Ст3пс. Зразки відбирались з 8 мотків різних партій промислового виробництва по 6 зразків від початку, середини і кінця кожного з мотків. В процесі випробувань визначалися основні механі
чні характеристики арматури класу А500С - межа текучості (σТ), тимчасовий опір (σВ), відношення тимчасового опору до межі текучості (σВ/σТ), відносне видовження після розриву (δ5), будувалися діаграми стану і визначався модуль пружності арматури (Es). Статистична оцінка виконувалась для кожного з досліджуваних показників (σТ, σВ, σВ /σТ, δ5) - спочатку окремо для кожного мотка для зразків, що були відібрані від початку середини і кінця, потім для всіх зразків, відібраних відповідно від початку, середини і кінця всіх мотків і нарешті для всієї вибірки з 144 зразків.
За даними випробувань зразків з 8-ми мотків межа текучості арматури класу А500С змінювалась у діапазоні 532,80…631,10 МПа, тимчасовий опір – 697,30…762,70 МПа, відносне видовження при розриві 18,75…30,00 %, відношення
тимчасового опору до межі текучості– 1,185…1,344.
Стійких закономірностей зміни механічних характеристик арматури по довжині мотків не виявлено. Різниця між середніми значеннями межі текучості, тимчасового опору, відносного видовження і відношення тимчасового опору до
межі текучості по довжині мотків не перевищувала 2%.
Близьким між собою виявилися також значення коефіцієнтів варіації і розмаху значень відповідних механічних характеристик зразків, які були відібрані від початку, середини і кінця мотків.
Забезпеченість межі текучості арматури класу А500С діаметром 8 мм в мотках у даній вибірці зразків склала 0,9999 при нормованому значенні 0,95.
Коефіцієнт варіації при цьому склав 0,0328. Для встановленої забезпеченості розрахункового опору арматури на рівні 0,998, коефіцієнт надійності для арматури класу А500С діаметром 8 мм у мотках склав 1,109, що менше прийнятого у чинних нормативних документах значення 1,15.

Біографії авторів

Юлій КЛІМОВ, Київський національний університет будівництва і архітектури

професор кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій,
д.т.н., професор

Дмитро СМОРКАЛОВ, Київський національний університет будівництва і архітектури

доцент кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій,
к.т.н., доцент

Посилання

.Климов Ю.А. Стратегия и тактика развития национальной нормативной базы в области арматуры для железобетонных конструкций.// Бюллетени и стандарты, № 3, 2002.-С.7-12.

Рекомендации по применению арматурного прокату по ДСТУ 3760-98 при прокатывании и изготовлении железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры. – Киев, Госстрой Украины, 2002, -С.39.

Клімов Ю.А. (2017) Теплова зварюваність арматури класу А500С. -// Зб. наук. праць Будівельні конструкції. Теорія і практика, 1 (1), 22-27.

https://doi.org/10.32347/2522-4182.1.2017.22-27

Клімов, Ю., & Бойко, І. (2022). Міцність стикового контактного зварного з’єднання арматури класу А500С. //Будівельні конструкції. Теорія і практика, (10), 79–93.

https://doi.org/10.32347/2522-4182.10.2022.79-93

Клімов, Ю. (2022). Міцність хрестоподібних зварних з’єднань арматури класу А500С. //Будівельні конструкції. Теорія і практика, (11), 4–17.

https://doi.org/10.32347/2522-4182.11.2022.4-17

Чвертко П.Н. Контактная стыковая сварка стержневой арматуры классов А400С–А600С при строительстве конструкций из монолитного бетона. - Автоматическая сварка. — 2010. — № 8 (688). — С. 30-34.

Чвертко П.Н., Горонков Н.Д., Виноградов Н.А., Самотрясов С.М., Сысоев В.Ю. Контактная стыковая сварка арматуры железобетона в условиях стройплощадки. -Автоматическая сварка. — 2014. — № 3 (730). — С. 50-

Демченко Ю.В. Перспективне встаткування для зварювання й наплавлювання арматури. – Сварщик. Технологии. Производство. Сервис.- 2010.-6 (76).- С.10-12.

Болотов Г., Болотов М., Ганєєв Т., Корзаченко М. Оцінка несучої здатності зварних з’єднань арматури залізобетону.-Технічні науки та технології.-2017.- №1(7). – С.58-67.

Issa C.A. An Experimental Study of Welded Splices of Reinforcing Bars - Building and Environment, 2006, 41(10)- Р. - 1394–1405.

Apostolopoulos Ch. Alk.,. Michalopoulos D, Dimitrov L. Numerical Simulation of Tensile Mechanical Behavior of Lap Welded Reinforcing Steel Bar Jointsю- Bulgarian Journal for Engineering Design., November 2009.- No. 3, -P.5-11.

Клімов, Ю. (2021). Вплив корозійних пошкоджень на зчеплення арматури періодичного профілю з бетоном. Будівельні конструкції. Теорія і практика, (9), 4–14.

https://doi.org/10.32347/2522-4182.9.2021.4-14

Бліхарський Я.З. Залишковий ресурс залізобетонних конструкцій з пошкодженнями термічно-зміцненої арматури. – Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. – Одеса, 2021.

– С.44.

Blikharskyy Y.Z. Anisotropy of the mechanical properties of thermally hardened A500s reinforcement. Materials Science. -2019.-Vol.55.-

P/175-180.

Колчунов В.И, Яковенко И.А., Дмитрено Е.А. Конечно-элементное моделирование нелинейной плоской задачи сцепления арматуры с бетоном в ПК ЛИРА-САПР. Промислове будівництво та інженерні споруди,

№3. С. 6– 15.

Appa Rao G, Kadhiravan D. Nonlinear FE modeling of anchorage bond in reinforced concrete // International Journal of Research in Engineering and Technology. – 2013. – Vol. 2, No.9. – P.377-385.

Гуль Ю.П. Деформационные воздействия в технологиях термической и комбини-рованной обработки металлопродукции // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. – Вып.58. – Днепропетровск: ПГАСА. – 2011. – С.29-39.

Ивченко А.В., Недогибченко А.И., Матюхов С.А. и др. Новый эффективный арматурный прокат в мотках класса В500С для железобетонных конструкцийй.// Бетон и железобетон в Украине 2013. - №5. – С.17-21.

Ивченко, А.В., Гуль Ю.П., Панков Р.В., Кондратенко. П.В. Огнесохранность холоднодеформированного арматурного проката

класса В500С // Бетон и железобетон в Украине. – 2015. – №5. – C.24-29.

Клімов, Ю. (2022). Статистична оцінка механичних характеристик холоднодефор-мованої арматури КЛАСУ В500. //Будівельні

конструкції. Теорія і практика, (12), 4–15.

https://doi.org/10.32347/2522-4182.12.2023.4-15

ДСТУ-3760:2019 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій Загальні технічні вимоги.(чинний з 01.08.2019), К., Держспоживстандарт України, 2019. 18с.

ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будівель і споруд. Бетонні і залізобетонні конструкції. Основні положення.(чинний з 01.06.2020), К.,

Мінрегіонбуд України, 2011. 71с.

ДСТУ Н Б В.2.6-156:2011 Конструкції будівель і споруд. Бетонні і залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування. (чинний з 01.06.2011), К., Мінрегіонбуд України, 2010. 118с.

ДСТУ Н Б EN 1992-1-1:2010 Проектування залізобетонних конструкцій. Частини 1-1. Загальні правила і правила для споруд. (чинний з 01.07.2013), Мінрегіонбуд України, 2012.291с.

ДСТУ EN 10080:2009 Сталь для армування бетону. Зварювальна арматурна сталь. Загальні вимоги. (чинний з 01.017.2012), Держспоживстандарт України, 2012. 49с.

##submission.additionalFiles##

Опубліковано

2023-12-23

Як цитувати

КЛІМОВ, Ю., & СМОРКАЛОВ, Д. (2023). СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА МЕХАНИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АРМАТУРИ КЛАСУ А500С У МОТКАХ. Будівельні конструкції. Теорія і практика, (13), 17–29. https://doi.org/10.32347/2522-4182.13.2023.17-29