ОЧИСТКА СТІЧНИХ ВОД ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ВІД СПОЛУК КАДМІЮ

Автор(и)

  • Олексій ТЕРНОВЦЕВ Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-1761-2444
  • Олена ЗОРЯ Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-4878-5164
  • Вікторія СТОЯНОВА Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-2510-3586

DOI:

https://doi.org/10.32347/2522-4182.12.2023.84-92

Ключові слова:

Cтічні води;, важкі метали;, гальванотехніка;, ефект очистки;, ферит;, оксиди заліза;, кадмій.

Анотація

Стаття присвячена проблемі вирішення актуальної задачі екології – раціональному використанню водних ресурсів. Найбільш шкідливими і розповсюдженими токсичними
речовинами стічних вод, а в деяких випадках і природніх є сполуки важких металів, зокрема кадмію, який належить до 2-го класу небезпеки.
Наявність великої кількості метолопереробних підприємств, хімічного, машинобудівного,
металургійного профілю які мають гальванічні цехи для нанесення металевого покриття, що приводить до утворення великої кількості металовмісних стоків, що робить проблему очищення стічних вод з вмістом важких металів доволі актуальною.
Серед розроблених підходів важливе місце займають сорбційні методи, які забезпечують
найбільш повне вилучення токсичних іонів, особливо із розчинів з низькою концентрацією, яка перевищує допустимі норми. Успішний розвиток сорбціцної технології очищення води полягає в розробці високоякісних сорбентів.
Розробка ефективних методів очищення стічних вод промислових підприємств від іонів важких металів є актуальною проблемою сьогодення. Представлено результати експериментальних досліджень очистки води від іонів кадмію з використанням феромагнітних сорбентів, отриманих з відпрацьованих промислових розчинів. Визначено оптимальні параметри процесу очистки від дози магнетиту, рН середовища, при різному співвідношені Fe2+ : Fe3+в магнетиті.

Біографії авторів

Олексій ТЕРНОВЦЕВ, Київський національний університет будівництва і архітектури

доцент кафедри водопостачання та водовідведення,
Керівник «Лабораторії води» КНУБА
к.т.н., доцент

Олена ЗОРЯ, Київський національний університет будівництва і архітектури

доцент кафедри водопостачання та водовідведення,
к.т.н., доцент

Вікторія СТОЯНОВА, Київський національний університет будівництва і архітектури

здобувач вищої освіти рівня PhD кафедри водопостачання та
водовідведення,
лаборант «Лабораторії води» КНУБА

Посилання

Барановський В.А., Омельчук С.Т., Бардов В.Г. Екологічні проблеми природних вод України. К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2000. 80с.

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря (1990-2018 рр.) [Електронний ресурс] / Офіційний Інтернет сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstar.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ns.htm.

Zoria O., Ternovtsev O., Kapanytsia Yu., Zoria. D. Resource-Saving Technology Of Industrial Wastewater Treatment From Nickel Compounds. 2nd International Symposium of Earth, energy, environmental science and sustainable development 2021, Volume 2534, Issue 1.

DOI:https://doi.org/10.1063/5.0106509

Зоря О.В., Терновцев О.В., Зоря Д.І. Очистка стічних вод промислових підприємств від сполук міді феритизацією. Будівельні конструкції. Теорія та практика. зб. наук. пр.Київ, КНУБА, 2021. Вип.8. с. 58-68

DOI:https://doi.org/10.32347/2522-4182.8.2021.58-68

Gomelya, N.D., Trus, I.N., Nosacheva, Y.V. (2014) Water purificatio of sulfates by liming when adding reagents containing aluminium. Journal of Water Chemistry and Technogy, 36 (2), 70 – 74.

DOI: https://doi.org/10.3103/s1063455x14020040

Gomelya, N.D., Trus, I.M.,Radovenchyk, I.V. (2014). Influence of stabilizing water treatment on weakacid cation exchange resin inacidic form on quality of mine water nanofiltration desalination. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 5, 100 – 105 .

Долина, Л.Ф. Проектирование и расчет сооружений и установок для физико-химической очистки производственных сточных вод [Текст]: учебное пособие / Л.Ф. Долина – Д.:Континент, 2004. – 227 с.

Долина, Л.Ф. Современная техника и технологии для очистки сточных вод от солей тяжелых металлов [Текст]: Монография // Л.Ф. Долина – Дн-вск.: Континент, 2008. – 254 с.

Беспамятнов Г.П. Предельно-допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде / Г.П. Беспамятнов, Ю.А. Кротов. – Л.: Химия, 1985. – 120 с.

Gardea Torrestey Jorge L. Influence of chemical modification of algae biomass on its ability to adsorb heavy metal ions / Gardea Torrestey Jorge L. Becker-Hapan Michelle K. And other // Envirion Sci. And Technol. – 1990/- Vol. 24. – P.1372-1377.

DOI: https://doi.org/10.1021/es00079a011

Алексеенко В.А. Экологическая геохимия: [учебник]. – М.: Логос, 2000. – 624 с.

Архіпова Г.І. Вплив надлишкового вмісту важких металів у питній воді на організм людини / Г.І. Архіпова, Т. О. Мудрак, Д. В. Завертана. // Вісник НАУ. – 2010. - №1. – С.233-235.

Виноградов С.С. «Экологически безопасное гальваническое производство». Изд. 2-е,

перераб. и доп.; / Под ред. проф. В.Н. Кудрявцева. ( Прил. К журналу Гальвано-техника и обработка поверхности). М.; Глобус, 2002. 352 с.

Шкундина С. Очистка сточных вод. Ферроферригидрозоль из наночастиц // Печатный

монтаж. Вып. №3.- 2011.-С.19-23.

Филипчук В. Доочистка металомістких стічних вод від іонів важких металів / Филипчук В. // Вісник ТДТУ. – Тернопіль : ТДТУ, 2002.– Том 7. – № 3. – С. 139–143. – (Хімія. Хімічна, біологічна та харчові технології). URI :http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38333

Коваленко Д.Г. Современное состояние и перспективы развития гальванопроизводств

// Перспективная технология производства РЭА. – Л., 1991.- №3.- С.3-5.

Мисник О.Ф. Забрудненість питної води солями важких металів та вилучення їх з розчинів нанокомпозитом цирконію (IY)оксиду /О. Ф. Мисник, А. О. Литвинен-ко //

ScienceRise. Biological science. – 2016. – № 1.

– С. 31-39.

https://doi.org/10.15587/2519-8025.2016.72686

Безцінний О.О. Відтворення відпрацьо-ваних стічних вод, забруднених іонами важких

металів /О.О. Безцінний // Комунальне господарство міст. Серія : Технічні науки та архітектура. – 2018. – Вип. 142. – С. 45-48.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_tech_2018_142_10

Xianfang Zhu, Tiehong Song, Zhuo Lv, Guodong Ji. (2016) High-efficiency and lowcost α-Fe2O3 nanoparticles-coated volcanic rock for Cd (II) removal from wastewater. Process Safety and Environmental Protection, 104 (A), 373-381

DOI: https://doi.org/10.1016/j.psep.2016.09.019.

##submission.additionalFiles##

Опубліковано

2022-06-27

Як цитувати

ТЕРНОВЦЕВ, О., ЗОРЯ, О., & СТОЯНОВА, В. . (2022). ОЧИСТКА СТІЧНИХ ВОД ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ВІД СПОЛУК КАДМІЮ. Будівельні конструкції. Теорія і практика, (12), 84–92. https://doi.org/10.32347/2522-4182.12.2023.84-92