ОСОБЛИВОСТІ ПРОЄКТУВАННЯ СТАЛЕВИХ СЕЙСМОСТІЙКИХ КОНСТРУКЦІЙ ВИСОТНИХ БУДІВЕЛЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2522-4182.11.2022.18-31

Ключові слова:

Сталеві конструкції;, висотні будівлі;, сейсмостійке будівництво;, схеми каркасів;, колони;, база колони;, ригелі;, жорсткі з’єднання;, енергопоглинаючі елементи.

Анотація

Проєктування, будівництво і експлуатація будівель в Україні пов’язані з необхідністю врахування додаткових особливих навантажень і впливів, а саме: сейсмічних,  у складних інженерно-геологічних умовах, на слабких ґрунтах, підроблених територіях і просідаючих ґрунтах, а в умовах війни з Росією під час ракетних і артилерійських обстрілів і бомбардувань населених пунктів – впливів від вибухів, вибухових хвиль, розповсюдження пожеж тощо [3].

Територія України розташована на окраїні потужного Азорсько-Середземноморсько-Альпійсько-Трансазійського сейсмогенного поясу планети. Україна загалом не належить до особливо сейсмічно небезпечних регіонів планети. Лише в межах трьох її районів відмічені мало- і середньомагнітудні (3…6 балів) землетруси: Українські Карпати та Кримські гори, Приазов’я. Але спостереження за наслідками численних землетрусів показали, що в різних частинах одного сейсмічного району вони значно відрізняються за інтенсивністю. Так, інтенсивність струсу на поверхні землі на ділянках із сипкими ґрунтами є у 15 разів більшою, ніж на ділянках із скельними. Тому під час проєктування будівель і споруд слід враховувати особливості будівництва в складних інженерно-геологічних умовах території України, які пов’язані з дослідженнями, проєктуванням і облаштуван-ням основ і фундаментів на слабких водонасичених, глинистих і заторфованних ґрунтах, торфах та ілах, просідаючих, набрякаючих, засолених, здимаючих та нерівномірно стиснутих ґрунтах, рихлих пісках і пливунах, закарстованих і підроблюваних територіях, з урахуванням сейсмічної та динамічної дії з дотриманням вимог ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах

України» [5] і ДБН В.1.1-45:2017 «Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення» [6].

Проєктування сучасних будівель в сейсмічних районах розвивається за двома напрямами, які відповідають основним принципам сейсмозахисту, – традиційними (пасивними) і спеціальними (активними). Комплексні системи сейсмозахисту будівель  об’єднують пасивну і активну системи.

За традиційного сейсмозахисту здійсню-ється збільшення несучої здатності основних несучих конструкцій будівель (розміри поперечних перерізів, їх армування, підсилення вузлів стикувань тощо) для сприйняття додаткових зусиль, викликаних сейсмічними впливами. Характер роботи будівель при цьому не змінюється. Спеціальні (активні) заходи покращення сейсмостійкості будівель полягають у зниженні навантажень за рахунок модифікацій їх динамічних схем роботи. Активний сейсмозахист будівель – це новий напрямок, який полягає в проведенні додаткових конструктивних заходів для запобігання небезпечних резонансних коливань і тим самим зниження сейсмічних впливів. Він досягається шляхом зміни динамічних жорсткостей або періодів власних коливань будівель при землетрусах у результаті використання спеціальних конструктивних пристроїв: ковзких поясів, звя’зків, які включаються або виключаються, встановленням динамічних гасителів коливань, кінематичних або пальових фундаментів, які мають дисипативні характеристики самоорганізації, рамно-в’язевих систем із складними діафрагмами жорсткості, гумово-сталевих циліндричних опор тощо.

В статті проаналізовані особливості проєктування сталевих сейсмостійких конструкцій висотних будівель. Досліджені схеми сейсмостійких висотних будівель із сталевими каркасами. Обґрунтована доцільність використання сталевих енергопоглинаючих елементів та представлені схеми їх встановлення в сейсмостійких будівлях із сталевими каркасами.

Біографії авторів

Галина ГЕТУН, Київський національний університет будівництва і архітектури

професор кафедри архітектурних конструкцій

к. т. н., доцент

Віра КОЛЯКОВА, Київський національний університет будівництва і архітектури

доцент кафедри  залізобетонних та кам’яних конструкцій,

 к. т. н, доцент

Андрій СОЛОМІН, НТТУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського

доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини,

к. ф-м. н., доцент

Ірина БЕЗКЛУБЕНКО, Київський національний університет будівництва і архітектури

доцент кафедри інформаційних технологій та прикладної математики,

к. т. н, доцент

Посилання

Айзенберг Я. М. Сейсмоизоляция и адап-тивные системы сейсмозащиты / Я. М. Айзенберг и др. – М.: Наука, 1983. – 140 с.

Гетун Г. В. Аналіз специфічних особливостей проектування висотних будівель у сейсмічних районах. //Г. Гетун, В. Колякова, І. Безклубенко, О. Баліна, В. Мельник / Зб. Наук праць "Будівельні конструкції. Теорія і практика", Київ:.КНУБА, 2019.-Вип.4 с.39-48.

https://doi.org/10.32347/2522-4182.4.2019.39-48

Гетун Г. В., Куліков П. М., Плоский В. О., Чернишев О. Д. Конструкціях будівель і споруд. Книга 2. Нежитлові будівлі: Під-ручник для вищих навчальних закладів / Гетун Г. В., Куліков П. М., Плоский В. О., Чернишев О. Д. – Кам’янець-Подільський: Видавництво «Рута». 2022. – 900 с.: іл.

Голосов В. Н., Ермолов В. В., Лебедев Н. В. и др. Инженерные конструкции: Учеб-ник для вузов / Голосов В. Н., Ермолов В. В., Лебедев Н. В. И др. под общ. ред. Ер-молова В. В. – М.: Высшая школа, 1991. – 408 с.

ДБН В.1.1-12:2014. Технічні норми, правила і стандарти. Загальнотехнічні вимоги до життєвого середовища та продукції бу-дівельного призначення. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Бу-дівництво у сейсмічних районах України. – К.: Мінрегіонбуд України, 2014. – 110 с.

ДБН В.1.1-45:2017. Технічні норми, пра-вила і стандарти. Загальнотехнічні вимоги до життєвого середовища та продукції будівельного призначення. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення. – К.: Мінрегіонбуд України, 2017. – 29 с.

Дятков С. В., Михеев А. П. Архитектура промышленных зданий: Учебник для вузов / Дятков С. В., Михеев А. П. – М.: изд-во АСВ, 1998. – 480 с.: ил.

Коляков М. И. Металлические каркасы гражданских зданй / М. И. Коляков, М. И. Медведев. – Киев: "Будивельник", 1976. – 132 с.

Куліков П. М., Плоский В. О., Гетун Г. В. Архітектура будівель та споруд. Книга 5. Промислові будівлі: Підручник для ви-щих навчальних закладів / Куліков П. М., Плоский В. О., Гетун Г. В. – Кам’янець-Подільський: Видавництво «Рута». 2020 р. – 820 с.

Куліков П. М., Плоский В. О., Гетун Г. В. Конструкції будівель і споруд. Книга 1: Підручник для вищих навчальних закладів / Куліков П. М., Плоский В. О., Гетун Г. В. – К.: Видавництво «Ліра-К». 2021 р. – 820 с.: іл.

Медведев С. В. Сейсмические воздействия на здания и сооружения / С. В. Медведев, Б. К. Карапетян, В.А. Быховский. / М.: Стройиздат, 1968. 191 с.

Немчинов Ю.И. Сейсмостойкость зданий и сооружений. В двух частях. – Киев:, 2008. –480 с.

Немчинов Ю. И., и др. Проектирование зданий с заданным уровнем обеспечения сейсмостойкости /под ред. Ю. И. Немчинова. – К.: Гудименко С.В., 2012. – 384 с.

Немчинов Ю. И. Сейсмостойкость высотных зданий и сооружений. Киев: 2015. – 584 с. ил.

Плевков В. С., Мальганов А. И., Балдин И. В. Железоветонные и каменные конструкции сейсмостойких зданий и сооружений: Учебное пособие. Под ред. В. С. Плевкова. – М.: Издательство АСВ, 2010. – 290 с.

Репях В. В. Опыт применения нових строительных норм в сейсмических расчетах зданий / Будівельні конструкції. Зб. наук.праць. – К.:НДІБК, 2009. - Вип. 69. – с. 674-679.

Сахаров В. А., Гетун Г. В., Мельник В. А. Анализ влияния сейсмической нагруз-ки на деформации высотного здания при различном числе этажей. // Budownictwo, Częstochowa, Poland: 2014. – Вип.19., с.156-162.

Шевцов К. К. Проектирование зданий для районов с особыми природно-климатическими условиями: Учеб. Пособие для студентов вузов. – М.: Высш. шк., 1986. – 232 с.

##submission.additionalFiles##

Опубліковано

2022-12-26

Як цитувати

ГЕТУН, Г., КОЛЯКОВА, В. ., СОЛОМІН, А. ., & БЕЗКЛУБЕНКО, І. . (2022). ОСОБЛИВОСТІ ПРОЄКТУВАННЯ СТАЛЕВИХ СЕЙСМОСТІЙКИХ КОНСТРУКЦІЙ ВИСОТНИХ БУДІВЕЛЬ. Будівельні конструкції. Теорія і практика, (11), 18–31. https://doi.org/10.32347/2522-4182.11.2022.18-31