ВПЛИВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ РОЗРАХУНКОВОЇ МОДЕЛІ ПІДСИЛЕНИХ ЗГИНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Автор(и)

  • Олексій ПОСТЕРНАК Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5646-6788
  • Михайло ПОСТЕРНАК Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3894-1386

DOI:

https://doi.org/10.32347/2522-4182.10.2022.158-165

Ключові слова:

Розрахункова модель, підсилення залізобетонних елементів;, згинальні елементи;, невизначеність моделі.

Анотація

Будь-яка розрахункова модель, будучи певним чим спрощенням реального об'єкта, не враховує деякі фактори, що і призводить
до неточності результатів моделювання. Похибки можуть виникати і накопичуватися на всіх етапах моделювання, їх важко передбачити в рамках застосовуваних моделей. Неповна адекватність моделей реальному об'єкту спричинює випадковий характер неточності розрахунку.
Причини неточності методів розрахунку будівельних конструкцій різноманітні. Реальну конструкцію при розрахунку замінюють системою стержнів, пластин або об’ємних елементів, надають матеріалу конструкцій ідеалізовані властивості. Ці дії можна назвати фізичний моделюванням. Потім записують систему рівнянь
внутрішніх напружень, деформацій, отримані рівнянні і залежності часто спрощують. Такий етап можна назвати математичним моделюванням. Сукупність фізичної і математичної моделей конструкції називають розрахункової моделлю споруди. [9].
Неточність розрахунку може призвести до не достатнього рівня надійності конструкцій, що в свою чергу, до значних матеріальних і людських втрат. Уточнений розрахунок дозволяє зменшити такі втрати і реалізувати приховані резерви будівництва. Зауважимо, що при проектуванні конкретної споруди доводиться використовувати різні методи розрахунку, які, можливо, мають істотну неточність; необхідна також інформація про різні фактори будівництва. І часто
важко визначити, які розрахунки слід уточнити в першу чергу, а також який необхідний рівень вихідної інформації. Невизначеність розрахункової моделі може бути оцінена в результаті випробувань або шляхом порівняння результтів розрахунку наближеної та більш точної моделі.
Ця невизначеність враховується введенням
коефіцієнта надійності моделі γd, який враховує невизначеність розрахункової схеми та інші аналогічні обставини (наприклад, чутливість конструкції до локальних руйнувань, початкові  недосконалості або підвищену швидкість зношування) та приймається як множник до розрахункового значення навантаження.
Коефіцієнт надійності моделі може бути розділений на два множники, які відображають невизначеність  розрахункової моделі щодо навантажувальних ефектів γsd та несучої здатності γRd.
Коефіцієнт γd (або γSd і γRd) відображає фактори, які для спрощення розрахунку, передбаченого нормами, не враховуються прямим шляхом (врахування повзучості і впливу піддатливості з'єднань, пластичних властивостей матеріалу тощо). Крім того, ці коефіцієнти можуть враховувати фактори, які взагалі не розглядаються розрахунковою моделлю (агресивність середовища, вплив корозії тощо.

Біографії авторів

Олексій ПОСТЕРНАК, Київський національний університет будівництва і архітектури

асистент кафедри залізобетонних та кам’яних
конструкцій

Михайло ПОСТЕРНАК, Київський національний університет будівництва і архітектури

доцент кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій

Посилання

Журавський О.Д., Постернак М.М., Постернак О.М. Ефективність та надійність підсилених залізобетонних балок. / Нові технології в будівництві Наук.-техн. журнал К.,НДІБВ, Вип. 31, 2016,с.33-37.

Постернак М.М., Постернак О.М. Раціональний вибір підсилення залізобетонних балок з врахуванням надійності. / Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник.К., КНУБА, -Вип. 61. 2016р. с.450-455.

Задорожнікова І.В. Підсилення стиснутої зони сучасними матеріалами для відновлення експлуатаційних якостей залізобетонних

конструкцій: / І. В. Задорожнікова;// Монографія - Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. - 138 с.

Салех А.К., Мухамед Х., Регии Т, Мурашко Л.А. Некоторые результаты исследований железобетонных балок с физически неоднородной скатой зоной бетона // Тезисы докладов 53-й научнопрактической конференции профессорско-преподавательского

состава, аспирантов и студентов. - К.:КИСИ, 1992. – С. 77-78.

Касасбех А.. Прочность и жесткость железобетонных изгибаемых элементов, усиленных полимербетоном / Касасбех Абдельмажид, Мурашко Л.А. // Монография. – К.: КГТУСА,1998. – 60 с.

Валовой О.І., Єрьоменко О.Ю. Міцнісні та деформативні характеристики залізобетонних балок, підсилених ефективними матеріалами // Вісник Криворізького технічного університету. Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2005. - Вип..7. - С.178 - 182.

.Валовой М.О. Вплив повторних навантажень на міцність, деформативність та тріщиностійкість підсилених залізобетонних балок із бетонів на відходах збагачення залізних руд / М.О. Валовой // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб.наук. пр. – Вип. 18. – Рівне : НУВГП , 2009. –

С. 7–13.

Валовой О.І., Валовой М.О.,Єрьоменко О.Ю. Ймовірнісний підхід в оцінці надійності будівельних конструкцій./Гірничий вісник: зб.наук. пр./ДВНЗ «Криворізький національний університет» - Кривий ріг,2013 с. 113-115.

Усаковський С.Б. Прикладные задачи теории надежности сооружений.О новой парадигме теории расчета сооружений: / монография. –К.: КНУСА, 2014. – 56 с.

Nadolski V. Model uncertainties in resistance of stell members./ Nadolski V., Sykora M // Safety and Reliability of Complex Engineered Systems /Zürich – 2015 – p. 4189-4192.

ДБН В.1.2-14-2018. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд, // - Київ, "Укрархбудінформ" 2017. – 36 с.

ДБН В.2.6-98:2009. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення. – Мінрегіонбуд України. Київ, 2011. 71с.

ДСТУ Б.В.2.6-156:2010 Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування– Мінрегіонбуд України. Київ, 2011. 166с.

ДСТУ-Н Б EN 1992-1-1:2010 Еврокод 2 Проектування залізобетонних конструкцій Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд. // - Київ, Укрархбудінформ" 2012. – 312 с.

ДСТУ Б В.3.1-2:2016 Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій та основ будівель і спору. // - Київ, "Укрархбудінформ" 2017. – 68 с.

Колякова В. Про вимоги щодо статей, які публікуються у збірнику наукових праць «Будівельні конструкції. Теорія і практика» //Зб. наук праць Будівельні конструкції. Теорія і практика..- Київ: вип.6,2020.-С. 114-118.

https://doi.org/10.32347/2522-4182.6.2020.114-118

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Як цитувати

ПОСТЕРНАК, О., & ПОСТЕРНАК, М. . (2022). ВПЛИВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ РОЗРАХУНКОВОЇ МОДЕЛІ ПІДСИЛЕНИХ ЗГИНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. Будівельні конструкції. Теорія і практика, (10), 158–165. https://doi.org/10.32347/2522-4182.10.2022.158-165