Очистка стічних вод промислових підприємств від сполук міді феритизацією

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2522-4182.8.2021.58-68

Ключові слова:

Cтічні води, гальванічне виробництво, феритизація, ефект очистки, залізо, мідь, ферит

Анотація

Статтю присвячено вирішенню актуальної проблеми – розробки ефективних методів очищення води від іонів важких металів із стічних вод промислових підприємств. Нині більше уваги приділяється технологіям, які дозволяють утилізацію коштовних металів, організацію оборотного водопостачання і отримання безпечних для утилізації осадів. Проведено експериментальні дослідження вилучення іонів міді з промис-лових стічних вод гальванічного цеху методом феритизації. Досліджено процес утворення феромагнітних сполук міді і заліза. Вивчено вплив на хід процесу феритизації умов її проведення – концентрації і співвідношення іонів міді і заліза, температури, рН середовища, витрати окислювача – кисню повітря.  Визначено оптимальні параметри процесу феритизації для очистки стічних вод від міді з початковою концентрацією до 10 г/л. Показано можливість утворення фериту міді без аерації при температурі 200 С.  Виконано дослідження фізико-хімічних властивостей осадів, що утворюються в процесі феритизації. Дослідженнями доведено, що залишкова концентрація міді в розчині  після застосування запропонованої технології знаходиться в межах  від 0,14 до 0,6 мг/л. Ефективність видалення міді становить 99,98%.  Встановлено, що при температурі проведення процесу в межах 50…700 С, співвідношенні Сu : Fе = 1 : 2.7, рН = 8.8…10.5 та інтенсивності аерації 4…8 л/хв утворюються осади, які складаються в переважній більшості з феритів та  металевої міді.

Посилання

Обущенко Т.І. Дослідження флото-екстракційного вилучення іонів міді зі стічних вод / Т.І. Обущенко, І.М. Астрелін // Вісник Нац.техн.ун-ту «ХПІ»: зб. наук. пр.Темат.вип.:Хімія, хімічна технологія та екологія.-Харків:НТУ «ХПІ».- 2010.-311.- С. 85-95.

Okuda T.. Removal of heavy metals from wasterwater by ferrite coprecipitation Filtration and Separation / Okuda T., Sugano I., Tsuji T. 1975/ 12 (5); 1975.- P. 475-478.

Ципух В.Я. Аналіз методів очищення стічних вод шкіряно-хутряних виробництв від важких металів /В.Я. Ципух, Л.А.Саблій, Л.М. Летюк, Г.И. Журавлев //Химия и технология ферритов. Химия, 1983, -256с.

Шкундина С. Очистка сточных вод. Ферроферригидрозоль из наночастиц // Печатный монтаж. Вып. №3.- 2011.-С.19-23.

Яцков М.В. Вилучення міді із висококонцентрованих відходів із подальшим її використанням. /М.В. Яцков, Н.М. Корчик, О.А. Пророк //Вісник НУВГТ «Технічні науки», вип. 3(75) . 2016.-С. 222-229.

Annamalai V. Influence of deposit mor-phology on the kinetics of cooper cementa-tion method / V. Annamalai , L. Murr // Hy-drometallurgy. №4. 1997. Р.57-82.

Barrado E. et al. Optimization of the operational variables of a medium-scale reactor for metal-containing wastewater purification by ferrite formation. //Water Research, 32(10): 1998.- Р. 3055-3061.

Goldman A. Modern Ferrite Technology. 2 ed. 2006: Springer Science&Media, Inc.- 2006.

Клап В.З. Выделение меди и никеля из растворов и пульп в виде сульфидов /В.З. Клап, А.Д. Михеев // Цветные металлы. – М.: Металлургия. – 1985. - №4. – С.37-40.

Коваленко Д.Г. Современное состо-яние и перспективы развития гальвано-производств // Перспективная технология производства РЭА. – Л., 1991.- №3.- С.3-5.

Кочетов Г.М. Розробка технології утилізації міді із стічних вод гальванічного виробництва /Г.М. Кочетов, О.В. Зоря //Вісник національ-ного університету водного господарства та природокористування.- Вип.3(47). Ч. 2, Рівне.-2009.- С. 234-241.

Kochetov G. Development of a technology for recover of coper from electroplating wastewater treatment plants /G. Kochetov , D. Zorya, S. Hauss-Abichler //Material of 2-nd International Conference on Hazardous and industrial Waste Management 5-8 october 2010. Chanisa, Crete, Greece. Р.35-37.

Hausner D.B. Ferrihydrite reactivity toward carbon dioxide. Journal of Colloid and Interface Science, 2009. 337(2): Р. 492-500.

Wang J. Study on the process and mechanism of the formation of Fe3O4 at low temperature / J.Wang , T. Deng , Y. Dai // Journal of Alloys and Compounds 390, 2005. - P.127-132.

Okrusch M. and S. Matthes. Mineral-ogie. Vol. 7. Springer. 2005.-P. 526.

Мишурина О.А., Чупрова Л.В. Химичес-кие аспекты извлечения ионов меди из технических растворов гальваническими методами / О.А. Мишу-рина, Л.В. Чупрова // Успехи современного естествознания. №12( часть 2) 2016. - С.428-432.

Klapper D. Characterization of Copper minerals recovered from process water / D. Klapper, G. Kochetov, D. Zorya, S.Hauss-Abichler //Jahrestagung der Osterreichischen Mineralogischen Gesellschaft 20-24 September 2011, Salzbur. Referate Oldenburg., Р. 58-60, 2011.

Kochetov G. Integrated treatment of rising copper containing wasterwater /G. Kochetov, D. Zorya, Y. Grinenko //Civil and Environmental Engineering. Bialistok, Vol. n. 4, 2010.- Р.301-305.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29